RODO

„Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest Imperium Rzęs Izabela Kostecka, Oleśniki 294, 21-044 Trawniki, NIP:7123257668

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do podjęcia działań, których żąda osoba, której dane dotyczą, gdyż w przypadku niepodania danych nie jest możliwe podjęcie żadnych działań.

Dane osobowe przetwarzane są w kilku różnych celach i na kilku różnych podstawach prawnych, a mianowicie:

  1. Dane osobowe są przetwarzane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust.1 lit. B) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przez okres 5 lat;
  2. Dane osobowe przetwarzane są do celów marketingu bezpośredniego na podstawie art.6 ust.1 lit. F) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizowania prawnie uzasadnionych interesów współadministratorów do czasu zakończenia prowadzenia działalności marketingowej przez współaministratorów.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwość skorzystania z prawa do żądania dostępu do danych osobowych, z prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i z prawa do przenoszenia danych osobowych. Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych wobec obu współadministratorów prosimy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@izabelakostecka.pl

Ponadto, w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych, które przetwarzają współadministratorzy są osoby współpracujące z współadministratorami w ramach wykonania zabiegów i prowadzenia biura oraz podmioty zewnętrzne, z których usług korzystają współadministratorzy.

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

Dane osobowe Klienta tj. imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail i nazwa usługi, z której korzysta /będzie korzystać Klient, są przekazywane do podmiotu będącego odbiorcą danych osobowych tj. firmy BOOKSY INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. PROSTA 67/00-838 WARSZAWA MAZOWIECKIE NIP     9512381607 a Administrator danych (ImperiumRzęsIzabelaKostecka) powierza dane osobowe (np. imię, nazwisko, tel., e-mail, nazwę usługi, na którą zapisał się Klient, informację czy wizyta się odbyła, czy została przesunięta lub odwołana), która z kolei, na podstawie umowy powierzenia danych  osobowych zawartej pomiędzy Administratorem a BOOKSY przetwarza ww. dane w celach związanych z działalnością salonu, w tym w zakresie opisanym powyżej.

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe zgodnie z prawem oraz stosują odpowiednie środki organizacyjne i techniczne wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku.